میله‌های پیشرفت
گرافیک 80%
اچ‌تی‌ام‌ال 90%
سی‌اس‌اس 95%
وردپرس 75%
کاربرد 98%
ارتقاع دلخواه

گرافیک 80%
اچ‌تی‌ام‌ال 90%
سی‌اس‌اس 95%
وردپرس 75%
کاربرد 98%
گرافیک 80%
اچ‌تی‌ام‌ال 90%
سی‌اس‌اس 95%
وردپرس 75%
کاربرد 98%

میله های راه راه

گرافیک 80%
اچ‌تی‌ام‌ال 90%
سی‌اس‌اس 95%
وردپرس 75%
کاربرد 98%
گرافیک 80%
اچ‌تی‌ام‌ال 90%
سی‌اس‌اس 95%
وردپرس 75%
کاربرد 98%